Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

 1. ZAMAWIAJĄCY
  Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A,
  ul. Wyszyńskiego 11
  99-300 Kutno
  tel. 24 355 74 50
  arrk@kutno.net.pl
 2. TYTUŁ PROJEKTU
  „Opracowanie i pilotaż nowych usług dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju oraz usługi coworkingu w inkubatorze przedsiębiorczości w Kutnie”.
 3. NAZWA OSI PRIORYTETOWEJ, DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA W RAMACH KTÓREGO REALIZOWANY JEST PROJEKT ORAZ NUMER KONKURSU
  Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,
  Działanie II.1: Otoczenie biznesu
  Poddziałanie II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych,
  Numer konkursu: RPLD.02.01.02-IP.02-10-007/16
 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Wspólny Słownik Zamówień – Kody CPV:
   39100000-3 – Meble
   31521100-5 –  Lampy na biurko
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

   Biurko z osłoną – ilość 8 sztuk – dostawa i montaż
   Wymiary min. blatu 110×60 cm; blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 36 mm; kolor laminatu: typu klon jutland (wzornik – Kronospan 9365 PR); krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze blatu; konstrukcja na stelażu prostokątnym z profilu 60×30; malowanie proszkowe na kolor chrom lub chromowane; wysokość stelaża min. 72 cm; osłony o wysokości min. 35 cm i długości  odpowiadającej szerokości oferowanego biurka; zamontowane w sposób pozwalający na  prosty demontaż i montaż; montowane na wspornikach z profili metalowych; malowanie proszkowe na kolor chrom lub chromowane; kontener mobilny z blatem na kółkach z dwoma szufladami na prowadnicach z cichym domykaniem; zamykanie na klucz w systemie centralnego zamka; minimalne wymiary kontenera (wysokość/szerokość/głębokość): 55 cm/45 cm/55 cm,

   Obrotowe krzesło biurowe – ilość 8 sztuk – dostawa
   Krzesło tapicerowane skórą licową w kolorze kremowym; płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego w przedziale min. 100 mm; pięcioramienna podstawa jezdna wykonana ze stali chromowanej; miękkie podłokietniki tapicerowane materiałem i kolorem wybranym dla całego fotela; wszystkie elementy metalowe fotela chromowane, maksymalne obciążenie min. 120 kg; fotel o parametrach odpowiadających fotelowi, jak np. typu Nadir Steel.

   Stół konferencyjny – ilość 1 komplet – dostawa
   Stół konferencyjny o konstrukcji systemowej składający się z minimum 6 modułów o wymiarach min. blatu 150×75 cm (każdy moduł); blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 36 mm; kolor laminatu: typu dzika grusza (wzornik – Kronospan 1792 ES); krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze blatu; konstrukcja na stelażu prostokątnym z profilu 60×30; malowanie proszkowe na kolor chrom lub chromowane; wysokość stelaża min. 72 cm

   Krzesło konferencyjne – ilość 10 sztuk – dostawa
   Oparcie i siedzisko tapicerowane skóra licowaną w kolorze kremowym; stelaż krzesła wykonany ze stali chromowanej; podłokietniki wykończone drewnem barwionym w kolorze zbliżonym do obicia tapicerskiego; możliwość sztaplowania krzeseł; wymiary min.: wysokość – 87 cm, szerokość – 60 cm; głębokość – 55 cm, wysokość do siedziska – 46 cm, wysokość podłokietnika od siedziska – 20 cm; krzesło o parametrach odpowiadających krzesłu, jak np. typu Samba.

   Pufy – ilość 10 sztuk – dostawa
   Tapicerowana ekoskórą w kolorze ecrue; wypełnienie granulatem EPS (kulki styropianowe); podwójny zamek oraz dodatkowe zapięcie rzepowe; wymiary minimalne: wysokość – 120 cm, długość – 90 cm, szerokość – 80 cm; pufy o parametrach i charakterystyce odpowiadających pufom, jak np. typu Sako XXXL.

   Kanapa tapicerowana – ilość 4 sztuki – dostawa
   Wymiary minimalne: szerokość – 180 cm, głębokość – 88 cm, wysokość – 66 cm, głębokość siedziska – 54 cm, wysokość siedziska – 43 cm; zdejmowane pokrycie; rama: sklejka, wodoodporna płyta wiórowa, płyta pilśniowa, lite drewno; materiał obiciowy: watolina z włókien poliestrowych; kolor obicia: ciemno szary; wypełnienie: pianka poliuretanowa 30 kg/m3; nogi: stal z epoksydową/poliestrową powłoką proszkową; kanapa o parametrach odpowiadających kanapie, jak np. typu KLIPPAN.

   Lampka biurkowa – ilość 8 sztuk – dostawa
   Materiał wykonania: stal chromowana lub biała; źródło światła – diody LED SMD min. 27 szt.; regulacja jasności świecenia; możliwość zmiany barwy światła w zakresie od 2500 do 6600K; wbudowane gniazdo USB do ładowania urządzeń mobilnych

 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  Od podpisania umowy do 25.06.2017 roku
  Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego, 99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 11
 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  1. Wykonawcy muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
   Dokument potwierdzający: Oświadczenie wg. Załącznika nr 2
  2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie sią powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
   Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

   • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
   • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
   • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
   • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
   • ​Dokument potwierdzający: Oświadczenie wg. Załącznika nr 3
 7. KRYTERIA OCENY OFERTY
  Kryteria wyboru i znaczenie dla każdej oferty jest takie same
  Każda oferta Wykonawcy spełniającego wymagane warunki, nie podlegająca odrzuceniu, zostanie oceniona pod względem kryterium tj.:
  Cena (całkowita cena brutto) – znaczenie kryterium – 100%
  Kryterium „Cena” – waga 100% – liczba punktów, które można uzyskać w przedmiotowym kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:
  C = (Cenamin / Cenaoferty) x 100, gdzie
  C – oznacza punkty za cenę brutto za realizację zamówienia,
  Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację poszczególnych części przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podana w „Formularzu ofertowym” – załącznik nr 1.
  Ocena ofert
  Podstawą wyboru oferty będzie ustalona wartość punktowa każdej oferty.
  Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 pkt. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny.
  Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
  Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością  do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.
 8. TERMIN, MIEJSCE ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
  1. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres mailowy: arrk@kutno.net.pl lub w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do korespondencji, pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.
  2. Oferty należy przesyłać zgodnie z wzorem oferty (załącznik nr 1)
  3. Termin składania ofert upływa w dniu 14.06.2017 r. o godz. 16.00
  4. Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyn.
  6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
  1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
  2. Prawidłowo wypełniona oferta składa się z:
   1. zawierać cenę netto oraz brutto (w PLN);
   2. zawierać termin realizacji zamówienia – w przypadku podania przedziału czasowego przy ocenie oferty pod uwagę będzie brany maks. czas realizacji;
   3. posiadać datę wystawienia;
   4. zawierać pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail;
   5. Wypełnionych załączników nr 1-3,
 10. DODATKOWE INFORMACJE
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
  2. Dodatkowych informacji udzielą:
   1. Mariola Grodnicka (pytania merytoryczne) email: m.grodnicka@arrk.pl
   2. Danuta Filipiak (pytania formalne) email: d.filipiak@kutno.net.pl  oraz
  3. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty. W takiej sytuacji Oferent zobowiązany jest do jednokrotnego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty w formie przewidzianej jak dla złożenia oferty w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od zgłoszenia wątpliwości przez Zamawiającego. W sytuacji niezłożenia wyjaśnień lub nieuzupełnienia oferty w wymaganej formie lub terminie lub w sytuacji niewyczerpującego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty Zamawiający ma prawo odrzucić taką ofertę.
 11. WARUNKI ISTOTNYCH ZMIANY UMOWY
  1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania istotnych zmian w umowie  zawartej z Wykonawcą (np. ceny i terminu wykonania), który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany postanowień umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
   • zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.
   • ustawowej zmiany stawki podatku VAT – Strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostanie stalą;
   • zmian powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy;
   • wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
   • wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
   • wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
   • Wykonawca może żądać przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu było wynikiem przyczyn zależnych od Zamawiającego lub okoliczności, których nie można było przewidzieć.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *