Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

 1. ZAMAWIAJĄCY
  Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A,
  Wyszyńskiego 11
  99-300 Kutno
  tel. 24 355 74 50
  arrk@kutno.net.pl
 2. TYTUŁ PROJEKTU
  „Opracowanie i pilotaż nowych usług dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju oraz usługi coworkingu w inkubatorze przedsiębiorczości w Kutnie”.
 3. NAZWA OSI PRIORYTETOWEJ, DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA W RAMACH KTÓREGO REALIZOWANY JEST PROJEKT ORAZ NUMER KONKURSU
  Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,
  Działanie II.1: Otoczenie biznesu
  Poddziałanie II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych,
  Numer konkursu: RPLD.02.01.02-IP.02-10-007/16
 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Wspólny Słownik Zamówień – Kody CPV:
   30213100-6 – Komputery przenośne
   48624000-8 –  Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)
   38650000-6 – Sprzęt fotograficzny
   32324600-6 – Telewizory cyfrowe
   38651600-9 – Kamery cyfrowe
   30195200-4 – Tablice do planowania lub akcesoria
   38652100-1 – Projektory
  2. Zamówienie realizowane będzie w 9 częściach z których każda stanowi osobny przedmiot zamówienia, Wykonawca może składać ofertę na jedną, kilka wybranych lub wszystkie części.
   Część I – Komputery przenośne wraz z oprogramowaniem Windows
   Część II – Oprogramowanie MS Office
   Część III – Aparat cyfrowy
   Część IV – Telewizor do wideokonferencji
   Część V – Kamera do wideokonferencji
   Część VI – Flipchart
   Część VII – Tablica interaktywna
   Część VIII – Projektor multimedialny
   Część IX – Kopiarka wielofunkcyjna
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

   Część I – Komputery przenośne wraz z oprogramowaniem Windows – ilość 8 sztuk – dostawa
   Przekątna ekranu min. 15,6 cali; rozdzielczość min. 1920×1080 pikseli; procesor min. Intel Core i7 z min. 2 rdzeniami lub więcej; pamięć RAM mim. 4GB; HDD min. 500GB; karta graficzna dedykowana min. 2GB pamięci z min. 1 złączem HDMI oraz 1 VGA; interfejsy: bluetooth, LAN, WiFi b/g/n, min. 2xUSB 3.0, wbudowany mikrofon, wbudowana kamera min. 1Mpix, czynkin kart; zasilacz sieciowy; oprogramowanie systemowe min. Windows 10 PL Home (64-bit); program antywirusowy z licencją na min. 3 lata; mysz bezprzewodowa; torba ochronna rozmiar min. 15,6 cali odpowiednio do rozmiaru komputera z dodatkową kieszenią z przodu, gwarancja min. 24 miesiące.

   Część II – Licencje Microsoft Office – ilość 8 sztuk – dostawa
   pakiet oprogramowania biurowego Microsoft Office 2016 PL; zawartość min.: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook; wersja oprogramowania BOX.Część III – Aparat cyfrowy – ilość 1 sztuka – dostawa
   Matryca min. 16 Mpix; zoom optyczny: min. 80x; stabilizacja obrazu: optyczna, prędkość migawki: od 1/4000 do 15 s (przy czułości ISO 100); obsługiwane rodzaje pamięci zewnętrznej: SDHC, SD, SDXC; pamięć: min. 64GB; nagrywanie filmów z dźwiękiem w jakości min. FullHD; interfejsy: USB, wyjście wideo, mini jack, mini HDMI; zasilanie: dedykowany akumulator; dopasowana torba zabezpieczająca do oferowanego modelu; gwarancja min. 24 miesiące.

   Część IV – Telewizor do wideokonferencji – ilość 1 sztuka – dostawa
   Przekątna ekranu: min. 42 cale; rozdzielczość: FullHD 1080i; technologia: LCD – LED; interfejs: WiFi, min. 2xHDMI, min. 1xUSB; gwarancja min. 24 miesiące.

   Część V – Kamera do wideokonferencji – ilość 1 sztuka – dostawa
   Rozdzielczość: min. 4K; zoom optyczny: min. 20x; zoom cyfrowy: min. 250x; interfejs: USB, WiFi, HDMI; nośniki danych: microSD, microSDHC, microSDXC, Memory Stick; pamięć: min. 64GB; system nagrywania dźwięku: Dolby Digital 5.1; statyw do ustawienia kamery z szyna montażową; torba ochronna dedykowana do oferowanego modelu; gwarancja min. 24 miesiące.

   Część VI – Flipchart – ilość 3 sztuki – dostawa
   Format bloku papieru min. 65×100 cm; półka na przybory; uchwyt do przytrzymywania papieru; regulacja wysokości.

   Część VII – Tablica interaktywna – ilość 1 sztuka – dostawa
   Przekątna powierzchni roboczej min. 90 cali; format 16:10; powierzchnia ceramiczna, matowa, magnetyczna o wysokiej odporności na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne; technologia elektromagneryczna, optyczna, na podczerwień; montaż w miejscu wskazanym przez zamawiającego; gwarancja min. 24 miesiące.

   Część VIII – Projektor multimedialny – ilość 1 sztuka – dostawa
   Rozdzielczość min. 1920×1080 pikseli; kontrast min. 10000:1; czas pracy lampy min. 5000 godzin; interfejs: min. 2xHDMI, 1xRS232, 1xComposite, 1xS-Video, 1xminiJack; wbudowany głośnik; gwarancja min. 24 miesiące.

   Część IX – Kopiarka wielofunkcyjna – ilość 1 sztuka – dostawa
   Prędkość drukowania i kopiowania w kolorze min. 35 stron/min – A4 oraz 18 stron/min – A3; uchylny kolorowy panel dotykowy min. 9 cali; rozdzielczość kopiowania i skanowania dokumentów w kolorze min. 600×600 dpi; zoom 25-400% co 1%; twardy dysk z szyfrowaniem (bez zwalniania szybkości kopiowania, drukowania) o pojemności min. 320 GB; pojemność pamięci standardowej RAM min. 4GB; automatyczny podajnik oryginałów z rewersem na min. 100 arkuszy; min. 2 kasety na papier o łącznej pojemności min. 1.100 arkuszy oraz podajnik ręczny na min. 100 arkuszy; możliwość rozbudowy o dodatkową kasetę na min. 2.000 arkuszy oraz o finiszer wielopozycyjny zszywający do 50 arkuszy; moduł druku dwustronnego (dupleks) w standardzie; możliwość rozbudowy urządzenia o moduł faksu, dodatkowa kasetę na koperty o poj. min 50 szt.; obsługiwana gramatura papieru do kopiowania/drukowania 52 g/m2 – 280 g/m2; obsługiwana gramatura papieru w dupleksie 64-256 g/m2; wydruk banneru o min. wymiarach 300 x 1200 mm; funkcja skanowania sieciowego kolorowego; prędkość skanowania min 70 obr /min dla 300 dpi; typy plików: TIFF, PDF, JPEG; funkcje: skanowanie do pliku (SMB, FTP), do pamięci USB, e-mail, możliwość rozbudowy o metascan; interfejsy: USB 2.0 hi-speed, 10BaseT/100/1000BaseT; języki opisu strony: min XPS, PCL5c,PCL6, min PS3 emulacja; rozdzielczość drukowania 600 x 600 dpi i 1200 x 1200 dpi; wbudowana przeglądarka www. dostępna z panelu urządzenia; oryginalna podstawa producenta; urządzenie gotowe do pracy wraz z materiałami eksploatacyjnymi o wydajności min 30.000 dla każdego koloru i czarnego; gwarancja min 60 miesięcy.

 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  Od podpisania umowy do 26.06.2017 roku
  Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego, 99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 11

 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  1. Wykonawcy muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
   Dokument potwierdzający: Oświadczenie wg. Załącznika nr 2
  2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie sią powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
   Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

   1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
   2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
   3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
   4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
    Dokument potwierdzający: Oświadczenie wg. Załącznika nr 3
 7. KRYTERIA OCENY OFERTY
  Kryteria wyboru i znaczenie dla każdej części jest takie same
  Każda oferta Wykonawcy spełniającego wymagane warunki, nie podlegająca odrzuceniu, zostanie oceniona pod względem kryterium tj.:

  1. Cena (całkowita cena brutto) – znaczenie kryterium – 100%
   Kryterium „Cena” – waga 100% – liczba punktów, które można uzyskać w przedmiotowym kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:
   C = (Cenamin / Cenaoferty) x 100, gdzie
   C – oznacza punkty za cenę brutto za realizację zamówienia,
   Cenamin – oznacza najniższą cenę spośród złożonych ofert,
   Cenaoferty – oznacza cenę badanej oferty
   Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację poszczególnych części przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podana w „Formularzu ofertowym” – załącznik nr 1.Ocena ofert
   Podstawą wyboru oferty będzie ustalona wartość punktowa każdej oferty.
   Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 pkt. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.
   Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
   Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością  do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.
 8. TERMIN, MIEJSCE ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

  1. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres mailowy: arrk@kutno.net.pl
   lub w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do korespondencji, pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.
  2. Oferty należy przesyłać zgodnie z wzorem oferty (załącznik nr 1)
  3. Termin składania ofert upływa w dniu 14.06.2017 r. o godz. 16.00
  4. Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyn.
  6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
  1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
  2. Prawidłowo wypełniona oferta składa się z:
   1. Wypełnionych załączników nr 1-3,
   2. zawierać pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail;
   3. posiadać datę wystawienia;
   4. zawierać termin realizacji zamówienia – w przypadku podania przedziału czasowego przy ocenie oferty pod uwagę będzie brany maks. czas realizacji;
   5. zawierać cenę netto oraz brutto (w PLN);
  3. W przypadku składania oferty częściowej przez Wykonawcę, w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) w polach nie dotyczących składanej oferty Wykonawca ma obowiązek wpisać „Nie dotyczy”.
 10. DODATKOWE INFORMACJE
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
  2. Dodatkowych informacji udzielą:
   1. Danuta Filipiak (pytania formalne) email: filipiak@kutno.net.pl oraz
   2. Mariola Grodnicka (pytania merytoryczne) email: grodnicka@arrk.pl
  3. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty. W takiej sytuacji Oferent zobowiązany jest do jednokrotnego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty w formie przewidzianej jak dla złożenia oferty w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od zgłoszenia wątpliwości przez Zamawiającego. W sytuacji niezłożenia wyjaśnień lub nieuzupełnienia oferty w wymaganej formie lub terminie lub w sytuacji niewyczerpującego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty Zamawiający ma prawo odrzucić taką ofertę.
 11. WARUNKI ISTOTNYCH ZMIANY UMOWY
  1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania istotnych zmian w umowie zawartej z Wykonawcą (np. ceny i terminu wykonania), który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany postanowień umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
   1. wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
   2. wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
   3. wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
   4. zmian powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy;
   5. ustawowej zmiany stawki podatku VAT – Strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostanie stalą;
   6. zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.
  2. Wykonawca może żądać przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu było wynikiem przyczyn zależnych od Zamawiającego lub okoliczności, których nie można było przewidzieć.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *