Miesiąc: kwiecień 2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Zamawiający Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A, Wyszyńskiego 11 99-300 Kutno tel. 24 355 74 50 arrk@kutno.net.pl 2. Tytuł projektu „Opracowanie i pilotaż nowych usług dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju oraz usługi coworkingu w inkubatorze przedsiębiorczości w Kutnie”.

OPRACOWANIE I PILOTAŻ NOWYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORSTW WE WCZESNEJ FAZIE ROZWOJU ORAZ USŁUGI COWORKINGU W INKUBATORZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KUTNIE

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. w Kutnie, ul. Wyszyńskiego 11 w oparciu o dofinansowanie  ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 II Oś  priorytetowa: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałania II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych.