O ARR

Witamy Państwa na stronie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (ARR S.A.) została zawiązana aktem notarialnym w dniu 12.11.1993 roku w formie spółki akcyjnej. ARR S.A. jest instytucją otoczenia biznesu  i funkcjonuje na zasadach „non profit”. Posiadamy ponad  20-letnie doświadczenie  we wspieraniu lokalnego rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości. Agencja aktywnie współpracuje z innymi instytucjami okołobiznesowymi, samorządami lokalnymi i innymi partnerami działającymi na terenie województwa łódzkiego. Angażujemy się w działania istotne z punktu widzenia bieżących i strategicznych celów związanych z rozwojem i podnoszeniem konkurencyjności regionu.

ARR S.A.  jest  inicjatorem pozyskiwania programów pomocowych, których historia rozpoczęła się w połowie lat 90-tych od funduszy przedakcesyjnych m.in. Program PHARE. Kolejne perspektywy finansowe w Unii Europejskiej to realizacja projektów z funduszy europejskich, przede wszystkim w ramach programów: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Z powodzeniem zrealizowaliśmy kilkanaście projektów m.in. szkoleniowych, doradczych oraz wspierających osoby fizyczne w założeniu działalności gospodarczej.

Spółka funkcjonuje w Krajowym Systemie Usług (KSU) dla firm z sektora MŚP, świadcząc  usługi informacyjne i doradcze, zgodnie z wdrożonym i utrzymywanym certyfikowanym System Zarządzania Jakością  wg normy PE-EN ISO 9001. Co roku pomagamy ponad  1000 klientów poprzez udzielanie specjalistycznych porad i informacji w ramach  Punktu Konsultacyjnego KSU.

ARR S.A. jest także podmiotem świadczącym na zasadach komercyjnych usługi związane z organizacją i wdrażaniem pomocy doradczej i konsultingowej , dla sektora publicznego i prywatnego, związanej z procesem pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych.

Spółka jest administratorem budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Kutnie , który położony jest w centrum miasta. Oferujemy podmiotom gospodarczym oraz instytucjom wynajem powierzchni biurowych, sal konferencyjnych i szkoleniowych  oraz usługi towarzyszące m.in. usługi rachunkowo-księgowe, tworzenia stron internetowych itp.

ARR S.A. posiada koncesję na nadawanie lokalnego programu telewizyjnego, którego celem jest informowanie o wydarzeniach z Kutna i regionu. Prowadzimy również działalność wydawniczą, w ramach której  publikujemy książki  o tematyce związanej z naszym regionem.

Istotnym elementem dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości jest dobra współpraca świata nauki, biznesu i finansów oraz rozwój gospodarki opartej na wiedzy. ARR S.A. podejmuje inicjatywy związane z ułatwieniem dostępu lokalnej społeczności do informacji naukowej, technicznej i biznesowej  oraz jest pomysłodawcą i organizatorem Kutnowskiego Pikniku Naukowego . Promujemy potencjał regionu i przedsiębiorców poprzez realizację projektu lokalnego internetowego portalu gospodarczego.

Naszą ambicją jest stałe poszerzanie oferty o nowe usługi, dostosowywanie ich zakresu do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców oraz efektywne wykorzystanie różnorodnych programów i funduszy m.in. z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w działalności statutowej spółki.

Zapraszamy do współpracy!