Ogłoszenie o zamówieniu – Usługa prawna

Ogłoszenie o zamówieniu – Usługa prawna

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. w ramach projektu „Opracowanie i pilotaż nowych usług dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju oraz usługi coworkingu w inkubatorze przedsiębiorczości w Kutnie” ogłasza zamówienie na pilotaż pakietu usług preinkubacyjnych – usługa prawna

ZAMAWIAJĄCY
Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A,
Wyszyńskiego 11
99-300 Kutno
tel. 24 355 74 50
arrk@kutno.net.pl

 

I. TYTUŁ PROJEKTU
„Opracowanie i pilotaż nowych usług dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju oraz usługi coworkingu w inkubatorze przedsiębiorczości w Kutnie”.

II. NAZWA OSI PRIORYTETOWEJ, DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA W RAMACH KTÓREGO REALIZOWANY JEST PROJEKT ORAZ NUMER KONKURSU
Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,
Działanie II.1: Otoczenie biznesu
Poddziałanie II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych,
Numer konkursu: RPLD.02.01.02-IP.02-10-007/16

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wspólny Słownik Zamówień – Kody CPV:
CPV  79100000-5   Usługi prawnicze
Pilotaż pakietu usług preinkubacyjnych – usługa prawna

IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pilotaż pakietu usług preinkubacyjnych – usługa prawna – 48 roboczogoodzin
Koszt ten zakłada pilotaż nowej usługi preinkubacyjnej świadczonej w siedzibie Zamawiającego, na podstawie opracowanych wcześniej założeń, która będzie oferowana 8 podmiotom we wczesnej fazie rozwoju.
Będzie to usługa zakładająca opiekę prawną dla tych podmiotów i pozwoli na bezpieczne prowadzenie działalności w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości w Kutnie w zakresie zobowiązań i innych aspektów prawnych.
Główny zakres  czynności w ramach zamówienia obejmuje  asystę prawną w prowadzeniu działalności gospodarczej 8 podmiotom preinkubowanym  w ramach projektu  w zakresie ich indywidualnych potrzeb w działalności uruchamianej firmy:

 • doradztwo prawne (indywidualne) dla uczestników projektu w zakresie ich indywidualnych potrzeb w zakresie działalności zakładanej/prowadzonej firmy w tym:
  • przygotowywanie wzorów umów dla kontrahentów i pracowników,
  • podpisywanie umów i zobowiązań,
  • zabezpieczenie prawne działalności firmy,
  • ochrona prawa autorskiego,
  • zabezpieczenie danych osobowych,
 • prowadzenie dokumentacji na potrzeby projektu (formularz wykonania usługi doradztwa wraz z potwierdzeniem odbioru liczby godzin doradztwa, harmonogramy /zestawienia ilości wykonanych godzin),
 • współpraca z zatrudnionymi ekspertami i koordynatorem projektu.

V. WARUNKI UDZAŁU W POSTĘPOWANIU
Do zapytania przystąpić mogą  Wykonawcy którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  Wykonawca jest zobowiązany załączyć kopie dokumentów uprawniających do wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. Posiadają lub zapewnią kadrę posiadającą wykształcenie wyższe wykształcenie pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym oraz kwalifikacje i odpowiednie kompetencje we współpracy z firmami MSP w zakresie w/w modułu tematycznego, umożliwiające przeprowadzenie usługi doradczej potwierdzone certyfikatem/zaświadczeniem bądź innym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje doradcy/ów.
  Wykonawca jest zobowiązany załączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje.
 3. Posiadają lub dysponują kadrą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Przez minimum 2-letnie doświadczenie rozumie się min. 24 miesięczne zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków we współpracy z firmami MSP w zakresie w/w modułu tematycznego tj.  
  Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć życiorys/y doradców (Wzór życiorysu – Załącznik nr 2).
 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie sią powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
   Dokument potwierdzający: Oświadczenie wg. Załącznika nr 3

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Od podpisania umowy do  30 czerwca 2018 roku
Miejsce realizacji zmówienia: siedziba Zamawiającego, 99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 11

VII. KRYTERIA OCENY OFERTY
Każda oferta Wykonawcy spełniającego wymagane warunki, nie podlegająca odrzuceniu, zostanie oceniona pod względem kryterium tj.:
Cena (całkowita cena brutto) – znaczenie kryterium – 100%
Kryterium „Cena” – waga 100% – liczba punktów, które można uzyskać w przedmiotowym kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:
C = (Cenamin / Cenaoferty) x 100, gdzie
C – oznacza punkty za cenę brutto za realizację zamówienia,
Cenamin – oznacza najniższą cenę spośród złożonych ofert,
Cenaoferty – oznacza cenę badanej oferty
Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację poszczególnych części przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podana w „Formularzu ofertowym” –Załącznik nr 1

VIII. OCENA OFERT

 1. Podstawą wyboru oferty będzie ustalona wartość punktowa każdej oferty. Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 pkt. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.
  Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością  do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.
 2. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty. W takiej sytuacji Oferent zobowiązany jest do  złożenia wyjaśnień lub  jednokrotnego uzupełnienia oferty w formie przewidzianej jak dla złożenia oferty w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od zgłoszenia wątpliwości przez Zamawiającego.
  W sytuacji niezłożenia wyjaśnień lub nieuzupełnienia oferty w wymaganej formie lub terminie lub w sytuacji niewyczerpującego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty Zamawiający ma prawo odrzucić taką ofertę.
 3. Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

IX. TERMIN, MIEJSCE ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty powinny zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres siedziby Biura projektu: Kutno, ul. Wyszyńskiego 11 (z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu nr ….)
 2. Oferty należy przesyłać zgodnie z wzorem oferty (załącznik nr 1)
 3. Termin składania ofert upływa w dniu  25 sierpnia 2017r. do godz. 16.00
 4. Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyn.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 2. Prawidłowo wypełniona oferta składa się z:
  • Wypełnionych załączników nr 1-3,
  • zawierać pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail;
  • posiadać datę wystawienia;
  • zawierać termin realizacji zamówienia – w przypadku podania przedziału czasowego przy ocenie oferty pod uwagę będzie brany maks. czas realizacji;
  • zawierać cenę netto oraz brutto (w PLN);
 3. CV doradcy wraz z dokumentami  potwierdzającymi:
  • wymagane wykształcenie (potwierdzona za zgodność kserokopia dyplomu/ów ukończonych studiów, studiów podyplomowych),
  • posiadają odpowiednie kompetencje (kwalifikacje i doświadczenie zawodowe dokumentujące współpracę  z firmami MSP – potwierdzone za zgodność  np. świadectwa pracy, listy referencyjne, odbyte szkolenia)
 4. Wyciąg z CEIDG-u lub KRS

XI. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 2. Dodatkowych informacji udzielane będą pod adresem : arrk@kutno.net.pl

XII. WARUNKI ISTOTNYCH ZMIANY UMOWY

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania istotnych zmian w umowie zawartej z Wykonawcą (np. ceny i terminu wykonania), który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany postanowień umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
  • wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
  • wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
  • wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
  • zmian powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy;
  • ustawowej zmiany stawki podatku VAT – Strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostanie stalą;
  • zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.
 2. Wykonawca może żądać przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu było wynikiem przyczyn zależnych od Zamawiającego lub okoliczności, których nie można było przewidzieć.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 – Wzór życiorysu zawodowego doradcy
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych
 5. Wzór umowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *