Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dostawa i montaż sprzętu IT

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dostawa i montaż sprzętu IT

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności do projektu pod nazwą „Opracowanie i pilotaż nowych usług dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju oraz usługi coworkingu w inkubatorze przedsiębiorczości w Kutnie”, nr postępowania: RPLD.02.01.02-IP.02-10-007/16, polegającego na wykonaniu dostaw (nr ogłoszenia: 1037762):

 1. Część I – Komputery przenośne wraz z oprogramowaniem Windows – ilość 8 sztuk – dostawa
 2. Część II – Licencje Microsoft Office – ilość 8 sztuk – dostawa
 3. Część III – Aparat cyfrowy – ilość 1 sztuka – dostawa
 4. Część IV – Telewizor do wideokonferencji – ilość 1 sztuka – dostawa
 5. Część V – Kamera do wideokonferencji – ilość 1 sztuka – dostawa
 6. Część VI – Flipchart – ilość 3 sztuki – dostawa
 7. Część VII – Tablica interaktywna – ilość 1 sztuka – dostawa
 8. Część VIII – Projektor multimedialny – ilość 1 sztuka – dostawa
 9. Część IX – Kopiarka wielofunkcyjna – ilość 1 sztuka – dostawa

Wspólny Słownik Zamówień – Kody CPV: 30213100-6 – Komputery przenośne; 48624000-8 –  Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC); 38650000-6 – Sprzęt fotograficzny; 32324600-6 – Telewizory cyfrowe; 38651600-9 – Kamery cyfrowe; 30195200-4 – Tablice do planowania lub akcesoria; 38652100-1 – Projektory

W ramach ogłoszenia o zamówieniu wpłynęło 10 ofert z których do oceny zostało wybranych 5, natomiast 5 ofert zostało odrzuconych ze względów formalnych.

 

Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta złożona przez:

 1. Część I – Komputery przenośne wraz z oprogramowaniem Windows – ilość 8 sztuk – dostawa
  PRO-COM Mariusz Faron
  96-500 Sochaczew, ul. Stefana Żeromskiego 31/10
 2. Część II – Licencje Microsoft Office – ilość 8 sztuk – dostawa
  MPC Paweł Oleksiewicz
  99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 38
 3. Część III – Aparat cyfrowy – ilość 1 sztuka – dostawa
  PRO-COM Mariusz Faron
  96-500 Sochaczew, ul. Stefana Żeromskiego 31/10
 4. Część IV – Telewizor do wideokonferencji – ilość 1 sztuka – dostawa
  MPC Paweł Oleksiewicz
  99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 38
 5. Część V – Kamera do wideokonferencji – ilość 1 sztuka – dostawa
  MPC Paweł Oleksiewicz
  99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 38
 6. Część VI – Flipchart – ilość 3 sztuki – dostawa
  MPC Paweł Oleksiewicz
  99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 38
 7. Część VII – Tablica interaktywna – ilość 1 sztuka – dostawa
  XEROSERWIS Ireneusz Golatowski
  09-400 Płock, ul. Dworcowa 12B
 8. Część VIII – Projektor multimedialny – ilość 1 sztuka – dostawa
  MPC Paweł Oleksiewicz
  99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 38
 9. Część IX – Kopiarka wielofunkcyjna – ilość 1 sztuka – dostawa
  13p Grzegorz Kociumbas
  52-215 Wrocław, ul. Turkusowa 11

Uzasadnienie wyboru:

Punktacja w poszczególnych kryteriach oceny:

Kryteria wyboru i znaczenie dla każdej części jest takie same
Każda oferta Wykonawcy spełniającego wymagane warunki, nie podlegająca odrzuceniu, zostanie oceniona pod względem kryterium tj.:
Cena (całkowita cena brutto) – znaczenie kryterium – 100%

Kryterium „Cena” – waga 100% – liczba punktów, które można uzyskać w przedmiotowym kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:
C = (Cenamin / Cenaoferty) x 100, gdzie
C – oznacza punkty za cenę brutto za realizację zamówienia,
Cenamin – oznacza najniższą cenę spośród złożonych ofert,
Cenaoferty – oznacza cenę badanej oferty

 

1. Część I – Komputery przenośne wraz z oprogramowaniem Windows – ilość 8 sztuk – dostawa

Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert oraz uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów 100,00 podczas dokonanej oceny.
Oferta złożona przez Wykonawcę była jedną z pięciu ofert, które wpłynęły w postępowaniu.

Lp. Nazwa dostawcy Adres Ocena punktowa
1 PRO-COM Mariusz Faron 96-500 Sochaczew, ul. Stefana Żeromskiego 31/10 100,00
2 MPC Paweł Oleksiewicz 99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 38 86,19
3 “Syriana” Joanna Fischer 80-180 Gdańsk, ul. Porębskiego 28/17 85,71
4 13p Grzegorz Kociumbas 52-215 Wrocław, ul. Turkusowa 11 82,33
5 XEROSERWIS Ireneusz Golatowski 09-400 Płock, ul. Dworcowa 12B 82,23

 

2. Część II – Licencje Microsoft Office – ilość 8 sztuk – dostawa

Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert oraz uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów 100,00 podczas dokonanej oceny.

Oferta złożona przez Wykonawcę była jedną z pięciu ofert, które wpłynęły w postępowaniu.

Lp. Nazwa dostawcy Adres Ocena punktowa
1 MPC Paweł Oleksiewicz 99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 38 100,00
2/3 PRO-COM Mariusz Faron 96-500 Sochaczew, ul. Stefana Żeromskiego 31/10 98,99
2/3 “Syriana” Joanna Fischer 80-180 Gdańsk, ul. Porębskiego 28/17 98,99
4 XEROSERWIS Ireneusz Golatowski 09-400 Płock, ul. Dworcowa 12B 95,66
5 13p Grzegorz Kociumbas 52-215 Wrocław, ul. Turkusowa 11 92,95

 

3. Część III – Aparat cyfrowy – ilość 1 sztuka – dostawa

Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert oraz uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów 100,00 podczas dokonanej oceny.

Oferta złożona przez Wykonawcę była jedną z trzech ofert, które wpłynęły w postępowaniu.

Lp. Nazwa dostawcy Adres Ocena punktowa
1 PRO-COM Mariusz Faron 96-500 Sochaczew, ul. Stefana Żeromskiego 31/10 100,00
2 MPC Paweł Oleksiewicz 99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 38 50,39
3 13p Grzegorz Kociumbas 52-215 Wrocław, ul. Turkusowa 11 46,36

 

4. Część IV – Telewizor do wideokonferencji – ilość 1 sztuka – dostawa

Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert oraz uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów 100,00 podczas dokonanej oceny.

Oferta złożona przez Wykonawcę była jedną z czterech ofert, które wpłynęły w postępowaniu.

Lp. Nazwa dostawcy Adres Ocena punktowa
1 MPC Paweł Oleksiewicz 99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 38 100,00
2 XEROSERWIS Ireneusz Golatowski 09-400 Płock, ul. Dworcowa 12B 91,98
3 13p Grzegorz Kociumbas 52-215 Wrocław, ul. Turkusowa 11 85,95
4 PRO-COM Mariusz Faron 96-500 Sochaczew, ul. Stefana Żeromskiego 31/10 76,64

 

5. Część V – Kamera do wideokonferencji – ilość 1 sztuka – dostawa

Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert oraz uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów 100,00 podczas dokonanej oceny.

Oferta złożona przez Wykonawcę była jedną z dwóch ofert, które wpłynęły w postępowaniu.

Lp. Nazwa dostawcy Adres Ocena punktowa
1 MPC Paweł Oleksiewicz 99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 38 100,00
2 PRO-COM Mariusz Faron 96-500 Sochaczew, ul. Stefana Żeromskiego 31/10 88,21

 

6. Część VI – Flipchart – ilość 3 sztuki – dostawa

Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert oraz uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów 100,00 podczas dokonanej oceny.

Oferta złożona przez Wykonawcę była jedną z trzech ofert, które wpłynęły w postępowaniu.

Lp. Nazwa dostawcy Adres Ocena punktowa
1 MPC Paweł Oleksiewicz 99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 38 100,00
2 PRO-COM Mariusz Faron 96-500 Sochaczew, ul. Stefana Żeromskiego 31/10 81,30
3 XEROSERWIS Ireneusz Golatowski 09-400 Płock, ul. Dworcowa 12B 43,90

 

7. Część VII – Tablica interaktywna – ilość 1 sztuka – dostawa

Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert oraz uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów 100,00 podczas dokonanej oceny.

Oferta złożona przez Wykonawcę była jedną z trzech ofert, które wpłynęły w postępowaniu.

Lp. Nazwa dostawcy Adres Ocena punktowa
1 XEROSERWIS Ireneusz Golatowski 09-400 Płock, ul. Dworcowa 12B 100,00
2 MPC Paweł Oleksiewicz 99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 38 92,60
3 PRO-COM Mariusz Faron 96-500 Sochaczew, ul. Stefana Żeromskiego 31/10 81,87

 

8. Część VIII – Projektor multimedialny – ilość 1 sztuka – dostawa

Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert oraz uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów 100,00 podczas dokonanej oceny.

Oferta złożona przez Wykonawcę była jedną z czterech ofert, które wpłynęły w postępowaniu.

Lp. Nazwa dostawcy Adres Ocena punktowa
1 MPC Paweł Oleksiewicz 99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 38 100,00
2 PRO-COM Mariusz Faron 96-500 Sochaczew, ul. Stefana Żeromskiego 31/10 69,51
3 13p Grzegorz Kociumbas 52-215 Wrocław, ul. Turkusowa 11 62,80
4 XEROSERWIS Ireneusz Golatowski 09-400 Płock, ul. Dworcowa 12B 61,22

 

9. Część IX – Kopiarka wielofunkcyjna – ilość 1 sztuka – dostawa

Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert oraz uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów 100,00 podczas dokonanej oceny.

Oferta złożona przez Wykonawcę była jedną z dwóch ofert, które wpłynęły w postępowaniu.

Lp. Nazwa dostawcy Adres Ocena punktowa
1 13p Grzegorz Kociumbas 52-215 Wrocław, ul. Turkusowa 11 100,00
2 XEROSERWIS Ireneusz Golatowski 09-400 Płock, ul. Dworcowa 12B 86,15

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *