Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Asysta coachingowa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Asysta coachingowa

W postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności pod nazwą „Opracowanie i pilotaż nowych usług dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju oraz usługi coworkingu w inkubatorze przedsiębiorczości w Kutnie”, nr postępowania: RPLD.02.01.02-IP.02-10-007/16, polegającego na realizacji usługi.

TYTUŁ PROJEKTU

„Opracowanie i pilotaż nowych usług dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju oraz usługi coworkingu w inkubatorze przedsiębiorczości w Kutnie”.

NAZWA OSI PRIORYTETOWEJ, DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA W RAMACH KTÓREGO REALIZOWANY JEST PROJEKT ORAZ NUMER KONKURSU
Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,
Działanie II.1: Otoczenie biznesu
Poddziałanie II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych,
Numer konkursu: RPLD.02.01.02-IP.02-10-007/16

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień – Kody CPV:

CPV  79400000-8   Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania

Pilotaż pakietu usług preinkubacyjnych – asysta coachingowa w prowadzeniu działalności gospodarczej

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pilotaż pakietu usług preinkubacyjnych – asysta coachingowa w prowadzeniu działalności gospodarczej – 480 roboczogodzin

Koszt ten zakłada pilotaż nowej usługi preinkubacyjnej świadczonej w siedzibie Zamawiającego, na podstawie opracowanych wcześniej założeń, która będzie oferowana 8 podmiotom we wczesnej fazie rozwoju.

Będzie to usługa zakładająca asystę coachingowa w prowadzeniu działalności gospodarczej podmiotów preinkubowanych. W ramach tej usługi podmioty te będą szkolone i wspierane w zakresie budowania postaw przedsiębiorczych, prowadzenia własnej działalności, prowadzeniu własnej działalności oraz rozwoju swoich kompetencji.      

Główny zakres  czynności w ramach zamówienia obejmuje asystę coachingową w prowadzeniu działalności gospodarczej 8  podmiotów preinkubowanych w ramach projektu w zakresie ich indywidualnych potrzeb w działalności uruchamianej firmy w tym:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi, rzeczowymi,
 • podejmowanie decyzji biznesowych, opracowywania strategii rozwoju firmy,
 • korzystanie z funduszy UE, zewnętrznych źródeł finansowania,
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie, biznesplanów, studiów wykonalności itp.,
 • przygotowywanie ofert dla klientów i utrzymywanie relacji z klientami,
 • pozyskiwanie/kojarzenie partnerów biznesowych,
 • ochrona prawa autorskiego,
 • internacjonalizacja i współpraca międzynarodowa,
 • działania pro-exportowe,
 • tworzenie partnerstw,
 • nawiązywanie kontaktów z doradcami, analitykami, rzeczoznawcami.

Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zostały złożone oferty  przez:

1.ART OF TRAINING MONIKA MULARSKA KUCHAREK ul. Dąbrowskiego 99/170, 93-202 Łódź

Data wpływu – 25.08.2017

2.CENTRUM ORGANIZACJI IMPREZ I SZKOLEŃ CONTENTUM Marcin Jerzynek UL. Wyszyńskiego 117/10, 65-536 Zielona Góra

Data wpływu – 22.08.2017

Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta złożona przez:

1.ART OF TRAINING MONIKA MULARSKA KUCHAREK ul. Dąbrowskiego 99/170, 93-202 Łódź

Oferowana łączna cena:

33600 netto – 41320 zł brutto, termin wykonania  do 30 czerwca 2018 roku.

2.CENTRUM ORGANIZACJI IMPREZ I SZKOLEŃ CONTENTUM Marcin Jerzynek UL. Wyszyńskiego 117/10, 65-536 Zielona Góra

Oferowana łączna cena:

52800 netto – 64944 zł brutto, termin wykonania  do 30 czerwca 2018 roku.

Z uwagi na fakt, iż  w budżecie projektu przewidziano na świadczenie tego typu usługi kwotę 24000zł. netto/29520zł.brutto Zamawiajacy wstrzymuje się z podjęciem decyzji o wyborze Wykonawcy do chwili dokonania ustaleń z Instytucją Pośredniczącą RPO WŁ.

Uzasadnienie wyboru:

Punktacja w poszczególnych kryteriach oceny:

Kryterium „Cena” – waga 100% – liczba punktów, które można uzyskać w przedmiotowym kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:
C = (Cenamin / Cenaoferty) x 100, gdzie
C – oznacza punkty za cenę brutto za realizację zamówienia,
Cenamin – oznacza najniższą cenę spośród złożonych ofert,
Cenaoferty – oznacza cenę badanej oferty

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert oraz uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów 100,00 podczas dokonanej oceny. Oferta złożona przez Wykonawcę była również jedyną, która wpłynęła w postępowaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *