Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Utworzenie raportu ewaluacyjnego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Utworzenie raportu ewaluacyjnego

W postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności pod nazwą „Opracowanie i pilotaż nowych usług dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju oraz usługi coworkingu w inkubatorze przedsiębiorczości w Kutnie”, nr postępowania: RPLD.02.01.02-IP.02-10-007/16, polegającego na realizacji usługi:

TYTUŁ PROJEKTU
„Opracowanie i pilotaż nowych usług dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju oraz usługi coworkingu w inkubatorze przedsiębiorczości w Kutnie”.

NAZWA OSI PRIORYTETOWEJ, DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA W RAMACH KTÓREGO REALIZOWANY JEST PROJEKT ORAZ NUMER KONKURSU
Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,
Działanie II.1: Otoczenie biznesu
Poddziałanie II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych,
Numer konkursu: RPLD.02.01.02-IP.02-10-007/16

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień – Kody CPV:

CPV  79310000-0   Usługi badania rynku

Raport ewaluacyjny wraz z zaleceniami w zakresie wdrożenia nowego pakietu usług

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Raport ewaluacyjny wraz z zaleceniami w zakresie wdrożenia nowego pakietu usług – 1 sztuka

Koszt ten zakłada utworzenie raportu ewaluacyjnego wraz z zaleceniami w zakresie wdrożenia nowego pakietu usług. Będzie on zawierał analizy i wnioski wynikające z pilotażu nowych usług oraz zalecenia w zakresie ich wdrożenia do stałej działalności Inkubatora Przedsiębiorczości w Kutnie.

 

Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zostały złożone oferty  przez:

1.PRACOWNIA BADAŃ I DIAGNOZ SPOŁECZNYCH SP. Z O.O. ul. Rynek 2/31C,20-111 Lublin

Data wpływu- 25.08.2017r.

2.ART OF TRAINING MONIKA MULARSKA KUCHAREK ul. Dąbrowskiego 99/170, 93-202 Łódź

Data wpływu- 25.08.2017r.

 

Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta złożona przez:

 

1.PRACOWNIA BADAŃ I DIAGNOZ SPOŁECZNYCH SP. Z O.O. ul. Rynek 2/31C,20-111 Lublin

51,92pkt.=(9500/18300)x100

 

  1. ART OF TRAINING MONIKA MULARSKA KUCHAREK ul. Dąbrowskiego 99/170, 93-202 Łódź

100 pkt.=(9500/9500)x100

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Punktacja w poszczególnych kryteriach oceny:

Kryterium „Cena” – waga 100% – liczba punktów, które można uzyskać w przedmiotowym kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:
C = (Cenamin / Cenaoferty) x 100, gdzie
C – oznacza punkty za cenę brutto za realizację zamówienia,
Cenamin – oznacza najniższą cenę spośród złożonych ofert,
Cenaoferty – oznacza cenę badanej oferty
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert oraz uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów 100,00 podczas dokonanej oceny. Oferta złożona przez Wykonawcę była również jedyną, która wpłynęła w postępowaniu.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *