informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Usługa prawna

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Usługa prawna

W postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności pod nazwą „Opracowanie i pilotaż nowych usług dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju oraz usługi coworkingu w inkubatorze przedsiębiorczości w Kutnie”, nr postępowania: RPLD.02.01.02-IP.02-10-007/16, polegającego na realizacji usługi.

TYTUŁ PROJEKTU
„Opracowanie i pilotaż nowych usług dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju oraz usługi coworkingu w inkubatorze przedsiębiorczości w Kutnie”.

NAZWA OSI PRIORYTETOWEJ, DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA W RAMACH KTÓREGO REALIZOWANY JEST PROJEKT ORAZ NUMER KONKURSU
Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,
Działanie II.1: Otoczenie biznesu
Poddziałanie II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych,
Numer konkursu: RPLD.02.01.02-IP.02-10-007/16

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień – Kody CPV:

CPV  79100000-5   Usługi prawnicze

Pilotaż pakietu usług preinkubacyjnych – usługa prawna

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pilotaż pakietu usług preinkubacyjnych – usługa prawna – 48 roboczogoodzin

Główny zakres  czynności w ramach zamówienia obejmuje  asystę prawną w prowadzeniu działalności gospodarczej 8 podmiotom preinkubowanym  w ramach projektu  w zakresie ich indywidualnych potrzeb w działalności uruchamianej firmy:

– doradztwo prawne (indywidualne) dla uczestników projektu w zakresie ich indywidualnych potrzeb w zakresie działalności zakładanej/prowadzonej firmy w tym: 

•     przygotowywanie wzorów umów dla kontrahentów i pracowników,

•     podpisywanie umów i zobowiązań,

•     zabezpieczenie prawne działalności firmy,

•     ochrona prawa autorskiego,

•     zabezpieczenie danych osobowych,

– prowadzenie dokumentacji na potrzeby projektu (formularz wykonania usługi doradztwa wraz z potwierdzeniem odbioru liczby godzin doradztwa, harmonogramy /zestawienia ilości wykonanych godzin),

– współpraca z zatrudnionymi ekspertami i koordynatorem projektu.

Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zostały złożone oferty  przez:

1.Kancelaria Radcy Prawnego  Katrzyna Plewka-Gembalska ul. Rojna 103, 91-134 Łódź

Data wpływu – 24.08.2017- Oferta odrzucona z przyczyn formalnych.

2.Kancelaria Adwokacka Krzysztof Rębowski ul. Piotrkowska 29/18, 90-410 Łódź

Data wpływu – 24.08.2017

3.Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy spółka komandytowa ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź

Data wpływu-22.08.2017r

4.Kancelaria Radcy Prawnego Anna Chmielewska  ul.19-tego stycznia 5, 99-340 Krośniewice

Data wpływu – 24.08.2017

Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta złożona przez:

1.Kancelaria Adwokacka Krzysztof Rębowski ul. Piotrkowska 29/18, 90-410 Łódź

97,75pkt.=(2341,44zł /2395)x100

2.Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy spółka komandytowa ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź

40,65pkt.=(2341,44zł /5760)x100

3.Kancelaria Radcy Prawnego Anna Chmielewska  ul.19-tego stycznia 5, 99-340 Krośniewice

100pkt.=(2341,44zł /2341,44zł)x100

Uzasadnienie wyboru:

Punktacja w poszczególnych kryteriach oceny:

Kryterium „Cena” – waga 100% – liczba punktów, które można uzyskać w przedmiotowym kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:
C = (Cenamin / Cenaoferty) x 100, gdzie
C – oznacza punkty za cenę brutto za realizację zamówienia,
Cenamin – oznacza najniższą cenę spośród złożonych ofert,
Cenaoferty – oznacza cenę badanej oferty

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert oraz uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów 100,00 podczas dokonanej oceny. Oferta złożona przez Wykonawcę była również jedyną, która wpłynęła w postępowaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *