Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Zamawiający
Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A,

Wyszyńskiego 11
99-300 Kutno
tel. 24 355 74 50
arrk@kutno.net.pl

2. Tytuł projektu
„Opracowanie i pilotaż nowych usług dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju oraz usługi coworkingu w inkubatorze przedsiębiorczości w Kutnie”.

3. Nazwa osi priorytetowej, działania i poddziałania w ramach którego realizowany jest projekt oraz numer konkursu
Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Działanie II.1: Otoczenie biznesu
Poddziałanie II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych,
Numer konkursu: RPLD.02.01.02-IP.02-10-007/16

4. Opis przedmiotu zamówienia
Kod CPV: 73210000-7 Usługi doradcze w zakresie badań.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pn.:

Prace przygotowawcze obejmujące przygotowanie metodyki, konceptualizację i plan prac badawczych wraz z ich realizacją, obejmujących:
1. Przeprowadzenie badania rynku pod kątem zapotrzebowania na nowe usługi,
2. Opracowanie założeń dotyczących nowych usług specjalistycznych,
3. Opracowanie analiz, ekspertyz, badań rynkowych niezbędnych do przygotowania nowego pakietu usług.

Ww. prace przygotowawcze mają na celu opracowanie założeń do pilotażu pakietu usług preinkubacyjnych obejmujących:
1. usługi prawne (pełna obsługa i opieka prawna);
2. usługi podatkowe (wsparcie w zakresie pełnej obsługi księgowej);
3. usługi marketingowo-promocyjne (wsparcie podmiotów preinkubowanych w zakresie docierania do nowych klientów i korzystania z narzędzi marketingowo-promocyjnych)
4. asystę coachingową w prowadzeniu działalności gospodarczej (wsparcie podmiotów preinkubowanych w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa oraz jego rozwoju). Usługa ta będzie polegała na wsparciu przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju i osób preinkubowanych przez coacha biznesowego – mentora, który będzie przeprowadzał te podmioty przez cały czas preinkubacji, wspierał podejmowanie decyzji biznesowych oraz budowanie postaw przedsiębiorczych, z naciskiem na rozwój kwalifikacji w/w podmiotów. Firmy w ramach tejże usługi będą otrzymywały wskazówki oraz szkolenia celem umiejętnego poruszania się w warunkach rynkowych.

Badania powinny opierać się o doświadczenia, wskazówki i spostrzeżenia, wypracowane przez IP posiadające w swojej ofercie usługę preinkubacji, osoby fizyczne i firmy, które skorzystały z usługi preinkubacji oraz osoby fizyczne planujące podjęcie działalności gospodarczej. Ww. podmioty i osoby fizyczne mogą działać na terenie całego kraju.

Termin wykonania usługi: od dnia podpisania umowy do dnia  14 czerwca 2017 roku.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

 1. Dysponowanie własną infrastrukturą techniczną:
  1. studiem CATI (minimum 30 stanowisk) i pracownią FGI zlokalizowanych w 1 miejscu.
   Dokument potwierdzający: Oświadczenie wg. Załącznika nr 2.
  2. Dysponowanie kompetentnym zespołem projektowym, przez co rozumie się:
   1. Co najmniej jedna osoba z tytułem doktora z nauk społecznych lub ekonomicznych,
   2. Co najmniej trzy osoby – autorzy lub współautorzy publikacji w obszarze przedsiębiorczości i rynku pracy.
    Osoby te muszą być w pełni dyspozycyjne na cały czas trwania projektu (uczestniczyć w bezpośrednich spotkaniach z zespołem zamawiającego, prezentacjach, być autorami/współautorami przedkładanych raportów i analiz).
    Dokument potwierdzający: Wykaz usług wg. Załącznika nr 4
 2. Wykonawca spełnia standardy jakości pracy:
  Certyfikat PKJPA (Program Kontroli Jakości Pracy Ankietera) lub analogiczny
  Dokument potwierdzający: Kopia certyfikatu potwierdzona za zgodność z oryginałem.

  Wszystkie ww. wymagania muszą dotyczyć podmiotu bezpośrednio startującego.
  NIE dopuszcza się użyczania/pożyczania referencji/doświadczenia/kompetencji od innych podmiotów.

 3. Doświadczenie w realizacji projektów badawczych w zakresie przedsiębiorczości i rynku pracy:
  1. Przeprowadzenie w ciągu ostatnich 3 lat minimum 10 projektów badawczych w zakresie badań społecznych lub ekonomicznych;
  2. Realizacja w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 7 projektów z wykorzystaniem metod ilościowych i co najmniej 5 z wykorzystaniem metod jakościowych o tematyce społecznej lub ekonomicznej;
  3. Przeprowadzenie w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 3 projektów badawczych w zakresie badań społecznych lub ekonomicznych o wartości co najmniej 50 tys. zł brutto.
   Dokument potwierdzający: Wykaz usług wg. Załącznika nr 3
 4. Wykonawcy muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  Dokument potwierdzający: Oświadczenie wg. Załącznika nr 2
 5. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – Załącznik nr 5.
  Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

6. Kryteria oceny oferty

 1. METODYKA (M):
  Opis źródeł danych, metod, technik i narzędzi badawczych wykorzystywanych na potrzeby realizacji zamówienia oraz wzajemne między nimi powiązania. W przypadku zamiaru przeprowadzenia badania z użyciem kwestionariusza lub wywiadów oczekuje się wskazania skali badania oraz charakterystyki próby badawczej.
  Sposób oceny kryterium nr I – Zakres oferty/ w danym kryterium ocenie podlega:
Lp. Zakres oferty Punktacja
1 Sposób wykonania Zadania biernie powtarza opis z opisu przedmiotu zamówienia, bez własnego wkładu merytorycznego Wykonawcy 0 pkt.
2 Sposób wykonania Zadania zawiera niewielki wkład merytoryczny Wykonawcy, głównie o charakterze rozwiązań stosowanych powszechnie  1 – 2 pkt.
3 Sposób wykonania Zadania zawiera istotny wkład merytoryczny Wykonawcy zaproponowane rozwiązania są  trafnie zindywidualizowane 3 – 7 pkt.
4 Sposób wykonania zadania zawiera wyraźnie twórczy wkład merytoryczny Wykonawcy o cechach innowacyjnych wraz z trafnymi odniesieniami do naukowych publikacji tematycznych i uzasadnieniem ich wyboru 8 -12 pkt.

Za kryterium „Metodologia” Zamawiający  przyzna Wykonawcy punkty na podstawie zawartego w ofercie opisu metodologii. Zamawiający oczekuje przedstawienia na etapie oferty szczegółowej  metodologii wykonania.

Metodologia wg wzoru:

                                                                       Suma liczby punktów oferty badanej
Metodologia (M) =         __________________________________________________        x 60%  x 100
                                            Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium metodologia = 12

 

II. CENA (C):

Sposób oceny kryterium nr 2 – Cena wg wzoru:

                             Cena (brutto) najniższa przedstawiona przez wykonawców
Cena (C )=    ____________________________________________       x 30%  x 100
                                                          Cena (brutto) oferty badanej

 

III. Termin (T)

Sposób oceny kryterium nr 3 – Termin wg wzoru:

                                                   Suma  liczby punktów oferty badanej 
Termin (T)=      _____________________________________________     x 10%  x 100
                                Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium termin
                                               (po przeliczeniu wg. powyższego wzoru) = 10

Termin realizacji zadania jest rozumiany jako deklarowaną  przez Wykonawcę/Oferenta ilość dni kalendarzowych od podpisania umowy na realizację  zadania do podpisania Protokołu Odbioru wszystkich produktów zrealizowanych w ramach Zadani przez Wykonawcę i Zamawiającego. Maksymalnie 65 dni.

Punktacja :

Lp. Czas realizacji zadania

Punktacja

1. 58 dni 0 pkt.
2. 46-57 dni 3 pkt.

 

3. 36-45 dni 6 pkt.
4. do 35 dni 10 pkt.

Uwaga!
Oferty, w których zostanie wskazany dłuższy termin realizacji  niż 58 dni kalendarzowych będą podlegać odrzuceniu.

Wagi dla poszczególnych kryteriów

  Nazwa kryterium oceny Waga%
1. Metodyka (M) 60%
2. Koszty (cena) (C) 30%
3. Termin (T) 10%
     

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt (P), co zostanie obliczone wg. następującego wzoru

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta obliczona zostanie  na podstawie  poniższego wzoru.

LP = M + C+ T

gdzie LP – liczba punktów

M – liczba punktów przyznanych w kryterium „Metodologia”

C – liczba punktów przyznanych w kryterium „Cena”

T- liczba punktów przyznanych w kryterium „Termin realizacji”

Punkty  zostaną obliczone wg wzorów, z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku.

Wybrana zostanie oferta która otrzyma najwyższą liczbę punktów, a wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie  lub więcej oferty przedstawiają  taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający  spośród  tych ofert wybiera   ofertę  z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający  wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

7. Termin, miejsce oraz sposób składania ofert

 1. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres mailowy:
  arrk@kutno.net.pl
  lub w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do korespondencji, pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.
 2. Oferty należy przesyłać zgodnie z wzorem oferty (załącznik nr 1)
 3. Termin składania ofert upływa w dniu 13.04.2017 r. o godz. 16.00
 4. Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyn.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

8. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 2. Prawidłowo wypełniona oferta składa się z:
  1. Wypełnionych załączników nr 1-5,
  2. certyfikatu, o którym mowa w pkt. 5 III ogłoszenia;
  3. zawierać pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail;
  4. posiadać datę wystawienia;
  5. zawierać termin realizacji zamówienia – w przypadku podania przedziału czasowego przy ocenie oferty pod uwagę będzie brany maks. czas realizacji;
  6. zawierać cenę netto oraz brutto (w PLN);
  7. Zawierać opis wykonania usług (metodyki) umożliwiający przeprowadzenie oceny według kryteriów podanych w pkt 6 I ogłoszenia.

9. Dodatkowe informacje

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 2. Dodatkowych informacji udzielą:
  1. Danuta Filipiak (pytania formalne) email: d.filipiak@kutno.net.pl oraz
  2. Mariola Grodnicka (pytania merytoryczne) email: m.grodnicka@arrk.pl
 3. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty. W takiej sytuacji Oferent zobowiązany jest do jednokrotnego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty w formie przewidzianej jak dla złożenia oferty w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od zgłoszenia wątpliwości przez Zamawiającego. W sytuacji niezłożenia wyjaśnień lub nieuzupełnienia oferty w wymaganej formie lub terminie lub w sytuacji niewyczerpującego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty Zamawiający ma prawo odrzucić taką ofertę.

10. Warunki istotnych zmiany umowy

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania istotnych zmian w umowie zawartej z Wykonawcą (np. ceny i terminu wykonania), który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany postanowień umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
  1. wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
  2. wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
  3. wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
  4. zmian powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy;
  5. ustawowej zmiany stawki podatku VAT – Strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostanie stalą;
  6. zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.
 2. Wykonawca może żądać przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu było wynikiem przyczyn zależnych od Zamawiającego lub okoliczności, których nie można było przewidzieć.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie
 3. Załącznik nr 3 – Wykaz realizowanych usług
 4. Załącznik nr 4 – Wykaz osób
 5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem projektu
 6. Ogłoszenie o zamówieniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *