Ogłoszenie o zamówieniu nr 01/RPLD-10.02.01-IZ.00-10-002/17

Ogłoszenie o zamówieniu nr 01/RPLD-10.02.01-IZ.00-10-002/17

 ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 01/RPLD-10.02.01-IZ.00-10-002/17
z dnia 20.02.2018 r.

 

 

Zamawiający:  Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.  z siedzibą w Kutnie  (kod pocztowy 99-300) przy ul. Wyszyńskiego 11

 

zaprasza     

 

do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego, który wykorzystany zostanie w ramach projektu „Bon – apetyt na rozwój!” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie X.2.1Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników”, numer konkursu: RPLD-10.02.01-IZ.00-10-002/17

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Cel zamówienia:

Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru dostawcy komputera przenośnego wyposażonego w system operacyjny wraz z licencją na jego użytkowanie (1 szt.) niezbędnego do prawidłowej realizacji projektu pn. „Bon – apetyt na rozwój!” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie X.2.1Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników”, Numer konkursu: RPLD-10.02.01-IZ.00-10-002/17

 

Przedmiot zamówienia:

 

Komputer przenośny (laptop) – 1 szt.

 

Minimalne parametry to:

 

 • Intel® HD Graphics 520 lub równoważne
 • Intel Core i5-6300U lub równoważne
 • 8GB RAM
 • 256 GB SSD
 • 14 calowy wyświetlacz, matowy, FullHD, IPS 1920 x 1080 pikseli
 • Klawiatura podświetlana QWERTY US
 • Porty: gniazdo audio; U-SD; U-SIM; 3x USB 3.0; RJ45; USB typu C; HDMI
 • Wymiary: Wysokość 18,5mm (+/- 2%); Szerokość: 330mm (+/- 2%); Głębokość: 220mm (+/- 2%); Masa: 1380g (+/- 2%)
 • System Windows 10 Professional lub równoważny w pełni kompatybilny z Microsoft Windows Server 2012R2 i usługą lokalnej domeny Active Directory wraz z obsługą GPO
 • Pakiet biurowy Microsoft Office 2016 z wieczystą licencją komercyjną lub równoważny

 

Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, dostarczone w oryginalnych

opakowaniach fabrycznych. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej

dokumentacji technicznej. Wszystkie urządzenia muszą zostać dostarczone z niezbędnym okablowaniem zasilającym i transmisyjnym. Okres gwarancji min. 24 miesiące.

 

Dostawa musi zostać zrealizowana w terminie 10 dni od złożenia zamówienia/podpisania umowy. Przewidywalny termin wykonania zamówienia: do 14 marca 2018 r.

 

 1. Miejsce, sposób oraz termin składania ofert:

 

 1. Osobiście w siedzibie Agencji Rozwju Regionu Kutnowskiego S.A. przy ul. Wyszyńskiego 11 (kod pocztowy 99-300) w godz. 8:00-16:00 w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy wpisać: Nazwę i adres Dostawcy oraz „Zapytanie ofertowe nr 01/ RPLD-10.02.01-IZ.00-10-002/17”;
 2. Drogą pocztową (adres jw.) decyduje data wpływu oferty;
 3. drogą elektroniczną na adres: arrk@arrk.pl, oferty składane drogą elektroniczną winny być w formie skanu z widocznym podpisem (format JPG, PDF)
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 28 lutego 2018 r. o godz. 16.00.

 

 1. Osoby do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
  1. Kwestie techniczne – Łukasz Jędrzejczak, tel. +48 881 778 818
  2. Kwestie merytoryczne – Izabela Krajewska-Ciska, tel. + 48 881 778 815

 

 1. Miejsce realizacji zamówienia:

 

Województwo: łódzkie

Miejscowość: Kutno

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 1. Warunki udziału w postepowaniu:

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez oświadczenie zgodnie z wzorem załącznika nr 2.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy:

 1. a) którzy znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia,
 2. b) nie otwarto ich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
 3. c) nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dostawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez oświadczenie zgodnie z wzorem załącznika nr 2.

 

Dodatkowe warunki:

 • O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy gwarantują sposób realizacji zamówienia zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez oświadczenie zgodnie z wzorem załącznika nr 2.
 • Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Dostawcy kary umownej za niedostarczenie w terminie przedmiotu umowy w całości lub części, w wysokości 1 % wartości brutto dostawy, wynikającej z łącznej wartości oferty, jednak nie mniej niż 100,00 zł (słownie złotych: sto), licząc za każdy dzień opóźnienia.

 

 1. Zakres wykluczenia

 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru dostawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Dostawca potwierdza spełnienie warunku poprzez podpisanie oświadczenia o braku powiazań osobowych lub kapitałowych. Dostawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez oświadczenie zgodnie z wzorem załącznika nr 3.

 

Osobami biorącymi udział w postępowaniu od strony Zamawiającego są:

 

Pani Mariola Grodnicka – Prezes Zarządu

 

 

 1. Kryteria oceny ofert i punktacja:

 

Cena (C) – 80%

 

Punktacja będzie obliczona  według wzorów:

 

     Najniższa cena przedstawiona w ofertach

Liczba punktów  =                                                                                                 X 80

                                                                 Cena badanej oferty

 

Okres gwarancji /w miesiącach/ (G)  – 20%

               

           Okres gwarancji z badanej oferty

Liczba punktów  =                                                                                                 X 20

                                         Najdłuższy okres gwarancji zaproponowany

w ofertach

 

Wagi dla poszczególnych kryteriów

  Nazwa kryterium oceny Waga%
1. Cena (C) 80%
2. Okres gwarancji /w miesiącach/ (G) 20%

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt (P), co zostanie obliczone wg. następującego wzoru

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta obliczona zostanie  na podstawie  poniższego wzoru.

 

LP = C + G

gdzie LP – liczba punktów

C – liczba punktów przyznanych w kryterium „Cena”

G – liczba punktów przyznanych w kryterium „Okres gwarancji”

Punkty  zostaną obliczone wg wzorów, z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

 1. Przygotowanie oferty:

 

 • Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub czytelnym pismem ręcznym.
 • Wszystkie zmiany i skreślenia (poprawienia własnej pomyłki) dokonane w ofercie muszą zostać zaparafowane (podpisane) przez Wykonawcę, wraz z pieczątką.
 • Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 • Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, przed upływem terminu składania ofert.
 • Oferta musi zawierać termin ważności oferty.
 • Wypełnione oświadczenie załącznik nr 2
 • Wypełnione oświadczenie dotyczące powiązań osobowych (załącznik nr 3).
 • Dopuszcza się składanie ofert w walucie obcej, zamawiający w celu oceny oferty przeliczy cenę oferty po kursie średnim NBP z dnia sporządzenia zapytania ofertowego.
 • Termin związania niniejszą ofertą: 30 dni

 

Niewypełnienie oświadczeń skutkuje odrzuceniem oferty.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo  do odstąpienia na każdym etapie od procesu wyboru ofert bez podania przyczyny oraz zamknięcia postepowania bez wyboru oferty. Z tego tytułu nie przysługują Oferentowi żadne roszczenia wobec Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.

Oferenci przygotowują oferty na własny koszt. ARRK S.A.  nie obciążają żadne koszty, wydatki W zawiązku z przygotowaniem i złożeniem ofert.

Oferenci ponoszą pełną odpowiedzialność wobec ARRK S.A.  za prawidłowość oraz zgodność ze stanem faktycznym podanych przez nich danych.

Po wykonaniu przedmiotu zamówienia, zostanie sporządzony protokół odbioru potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty, a także zamieści informację na stronie internetowej.

 

 1. Warunki zmiany umowy

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:

 1. a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
 2. b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,
 3. c) okoliczności siły wyższej,
 4. d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
 5. e) otrzymania decyzji jednostki współfinansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Załączniki:

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *