Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Asysta podatkowo-księgowa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Asysta podatkowo-księgowa

W postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności pod nazwą „Opracowanie i pilotaż nowych usług dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju oraz usługi coworkingu w inkubatorze przedsiębiorczości w Kutnie”, nr postępowania: RPLD.02.01.02-IP.02-10-007/16, polegającego na realizacji usługi.

TYTUŁ PROJEKTU
„Opracowanie i pilotaż nowych usług dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju oraz usługi coworkingu w inkubatorze przedsiębiorczości w Kutnie”.

NAZWA OSI PRIORYTETOWEJ, DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA W RAMACH KTÓREGO REALIZOWANY JEST PROJEKT ORAZ NUMER KONKURSU
Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,
Działanie II.1: Otoczenie biznesu
Poddziałanie II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych,
Numer konkursu: RPLD.02.01.02-IP.02-10-007/16

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień – Kody CPV:

CPV  79200000-6  Usługi księgowe, audytorskie, i podatkowe

Pilotaż pakietu sług preinkubacyjnych – usługa podatkowa

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pilotaż pakietu usług preinkubacyjnych – asysta podatkowo-księgowa w prowadzeniu działalności gospodarczej – 480 roboczogodzin

Główny zakres  czynności w ramach zamówienia obejmuje asystę podatkowo – księgową w prowadzeniu działalności gospodarczej 8  podmiotów preinkubowanych w ramach projektu w zakresie ich indywidualnych potrzeb w działalności uruchamianej firmy w tym:

– doradztwo podatkowo – księgowe  (indywidualne)dla uczestników projektu w zakresie ich indywidualnych potrzeb w zakresie działalności zakładanej/prowadzonej firmy w tym:

 • prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów lub ewidencji przychodów,
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT,
 • dokonywanie rocznych zamknięć Ksiąg wraz ze sporządzaniem deklaracji
  i sprawozdań,
 • ustalanie miesięcznych zaliczek od dochodu z działalności gospodarczej,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • przygotowywanie i archiwizacja dokumentów,
 • sporządzanie i składanie miesięcznych deklaracji ZUS,
 • sporządzanie i składanie dokumentów zgłoszeniowych pracowników i właścicieli,
 • przygotowywanie listy płac zatrudnionych pracowników,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników.

Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zostały złożone oferty  przez:

1.ART OF TRAINING MONIKA MULARSKA KUCHAREK ul. Dąbrowskiego 99/170, 93-202 Łódź

Data wpływu -25.08.2017r.

Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta złożona przez:

1.ART OF TRAINING MONIKA MULARSKA KUCHAREK ul. Dąbrowskiego 99/170, 93-202 Łódź

Oferowana łączna cena:

100pkt.=(48000/48000)x100

Uzasadnienie wyboru:

Punktacja w poszczególnych kryteriach oceny:

Kryterium „Cena” – waga 100% – liczba punktów, które można uzyskać w przedmiotowym kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:
C = (Cenamin / Cenaoferty) x 100, gdzie
C – oznacza punkty za cenę brutto za realizację zamówienia,
Cenamin – oznacza najniższą cenę spośród złożonych ofert,
Cenaoferty – oznacza cenę badanej oferty

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert oraz uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów 100,00 podczas dokonanej oceny. Oferta złożona przez Wykonawcę była również jedyną, która wpłynęła w postępowaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *