Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dostawa i montaż mebli

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dostawa i montaż mebli

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności  do projektu pod nazwą „Opracowanie i pilotaż nowych usług dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju oraz usługi coworkingu w inkubatorze przedsiębiorczości w Kutnie”, nr: RPLD.02.01.02-IP.02-10-007/16, polegającego na realizacji usługi (Ogłoszenie o zamówieniu nr 3/2017):

 

Obejmujące dostawę i montaż :

  1. Wspólny Słownik Zamówień – Kody CPV: 39100000-3 – Meble; 31521100-5 –     Lampy na biurko

 

Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta złożona przez:

 

JARD SP. Z O.O.
Al. Na Skarpie 21/41,
00-488 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:
Punktacja w poszczególnych kryteriach oceny:

Kryteria wyboru i znaczenie dla każdej oferty jest takie same
Każda oferta Wykonawcy spełniającego wymagane warunki, nie podlegająca odrzuceniu, zostanie oceniona pod względem kryterium tj.
Cena (całkowita cena brutto) – znaczenie kryterium – 100%
Kryterium „Cena” – waga 100% – liczba punktów, które można uzyskać w przedmiotowym kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:
C = (Cenamin / Cenaoferty) x 100, gdzie
C – oznacza punkty za cenę brutto za realizację zamówienia,
Cenamin – oznacza najniższą cenę spośród złożonych ofert,
Cenaoferty – oznacza cenę badanej oferty

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert oraz uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów 100,00 podczas dokonanej oceny.

Oferta złożona przez Wykonawcę była jedną z siedmiu ofert, które wpłynęły w postępowaniu.

 

Lp. Nazwa dostawcy Adres Ocena Punktowa
1 JARD Sp. z o.o. 00-488 Warszawa, Al. Na Skarpie 21/11 100,00
2 LOBBY MEBLE S.C. Tomasz Mandelewski Krzysztof Łudzik 31-302 Kraków, ul. Pod Fortem 2F 90,00
3 Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubiecki 62-090 Mrowino, ul. Lubomira 29A 82,55
4 Biuro Kosztorysowo-Handlowe “MATEO” Mateusz Słomiński 76-010 Polanów, ul. Sławieńska 9 81,62
5 SECHO Joanna Chojnacka 51-116 Wrocław, ul. Zaułek Rogoziński 19 lok. 1 64,26
6 EURO-MEBLE Małgorzata Masłoń 40-384 Katowice, ul. Bp. H. Bednorza 2a-6 64,26
7 CENTRUM SEDNO Sp. z o.o. 75-252 Koszalin, ul. Niepodległości 44-48 22,73

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *