ZAPYTANIE O CENĘ NR 1/XI/2018

ZAPYTANIE O CENĘ NR 1/XI/2018

ZAPYTANIE O CENĘ NR 1/XI/2018

ZAMAWIAJĄCY:
Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.,
Wyszyńskiego 11
99-300 Kutno
tel. 24 355 74 50
arrk@kutno.net.pl

 1. TYTUŁ PROJEKTU
  „STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik – zadowolony pracodawca. STAY. Supporting Activity for people 50+ in the company. Healthy and motivated employee – satisfied employer”.
 2. NAZWA OSI PRIORYTETOWEJ, DZIAŁANIA W RAMACH KTÓREGO REALIZOWANY JEST PROJEKT, NUMER NABORU ORAZ OKRES REALIZACJI
  Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
  Działanie  4.3 Współpraca ponadnarodowa
  Numer naboru: POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15
  Okres realizacji projektu: od: 2016-09-01 do: 2019-02-28
 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  Przygotowanie ekspertyzy tematycznej.
 4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  Przeprowadzona ekspertyza tematyczna dotyczyć będzie instrumentarium PAKIETU STAY (wypracowanego w trakcie trwania Projektu) z punktu widzenia uwarunkowań instytucjonalnych i funkcjonalnych małych i średnich przedsiębiorstw, z uwzględnieniem wniosków wynikających z etapu wdrażania MODELU STAY. Analiza ta ma na celu ocenę wypracowanych rezultatów projektu pod kątem trafności i użyteczności dla głównych użytkowników – MŚP (właścicieli, kadry zarządzającej różnego szczebla) oraz odbiorców – pracowników w wieku 50+. Najważniejsze tezy ekspertyzy zaprezentowane zostaną uczestnikom międzynarodowego panelu eksperckiego i poddane dyskusji w trakcie obrad. Pozwoli to na lepsze dostosowanie wypracowywanych rekomendacji do potrzeb ich użytkowników, przyczyniając się do szerszego wdrożenia rezultatów projektu w MŚP, a tym samym do zwiększenia ich trwałości.
 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  Od podpisania umowy do 20 grudnia 2018 roku.
 6. KRYTERIA WYBORU OFERTY
  Podstawą wyboru oferty będzie cena (kryterium – 100%)
  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
 7. TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty powinny zostać złożone mailowo na adres: arrk@arrk.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 27 listopada 2018 r. do godz. 16.00.

OGLOSZENIE_ZAPYTANIE_O_CENE_EKSPERTYZA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *