Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II

Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II

pierwszy_biznesAgencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego SA na terenie Regionu Kutnowskiego pełni funkcję pośrednika w programie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”. Celem programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu, poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

OFEROWANE WSPARCIE

1. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej – w maksymalnej kwocie 77 097,60 tysięcy złotych – dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej tj.:

 • absolwentów szkół zawodowych i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
 • studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich),
 • zarejestrowanych bezrobotnych.

2. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy – w maksymalnej kwocie 23 129,28 tysięcy złotych dla:

 • osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”
 • podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:
  • o podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
  • o niepublicznych szkół,
  • o niepublicznych przedszkoli,
  • o żłobków lub klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
  • o osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zamieszkujących lub mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym lub prowadzących dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, zatrudniających w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.

Stałe oprocentowanie 0,44 % – bez dodatkowych opłat i prowizji.

Wymagane zabezpieczenia to weksel i poręczyciel.

Pożyczki udzielane będą odpowiednio na 7 lat (podjęcie działalności) z możliwością rocznej karencji i 3 lata (utworzenie miejsca pracy).

Dodatkowe informacje i możliwość składania wniosków:  Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A., ul. Wyszyńskiego 11 99-300 Kutno, tel. 24 355 74 50.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *