Ogłoszenie o zamówieniu w projekcie STAY

Ogłoszenie o zamówieniu w projekcie STAY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWENIU NR 1/I/2018

 

ZAMAWIAJĄCY
Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.,
Wyszyńskiego 11
99-300 Kutno
tel. 24 355 74 50
arrk@kutno.net.pl

 1. TYTUŁ PROJEKTU
  „STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik – zadowolony pracodawca. STAY. Supporting Activity for people 50+ in the company. Healthy and motivated employee – satisfied employer”.
 2. NAZWA OSI PRIORYTETOWEJ, DZIAŁANIA W RAMACH KTÓREGO REALIZOWANY JEST PROJEKT, NUMER NABORU ORAZ OKRES REALIZACJI
  Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
  Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa
  Numer naboru: POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15
  Okres realizacji projektu: od: 2016-09-01 do: 2019-02-28
 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie wdrożenia MODELU STAY.

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Doradztwo dla 30 mikro, małych, średnich przedsiębiorstw w zakresie wdrożenia MODELU STAY
(10 h doradztwa na każde przedsiębiorstwo). Zamawiający przewiduje nawiązanie współpracy z minimum 2 doradcami świadczącymi łącznie 300 h doradztwa w zakresie wdrożenia MODELU STAY.

Koszt ten zakłada doradztwo w zakresie wdrożenia MODELU STAY przeprowadzone w siedzibie przedsiębiorcy, na podstawie opracowanych wcześniej założeń.

Będzie to usługa zakładająca asystę doradczą w zakresie włączenia do praktyki zarządzania przedsiębiorstwem założeń zarządzania wiekiem. W przedsiębiorstwie mogą zostać włączone wszystkie lub wybrane elementy MODELU STAY (określonego w dalszej treści zamówienia jako moduł tematyczny):

BLOK 1. Rozwój kompetencji kierowników MŚP w zakresie proaktywnego zarządzania wiekiem (z  wykorzystaniem m.in. metod wypracowanych przez partnerów zagranicznych, zaadaptowanych do specyfiki MŚP w Polsce).

BLOK 2. Rozwój kompetencji pracowników HR w MŚP w zakresie proaktywnego zarządzania wiekiem z  nowatorskim rozszerzeniem wsparcia o model pracy skoncentrowany na rozwiązaniu oraz rozwój kompetencji trenerskich adekwatnych do osób 50+.

BLOK 3. Wykształcenie w pracownikach 50+ zatrudnionych w MŚP proaktywnego podejścia do własnej aktywności zawodowej, stanowiącego istotny czynnik przeciwdziałania przedwczesnej dezaktywizacji zawodowej (zmiana strategii życiowej osób 50+ w kierunku aktywności, z wykorzystaniem produktów zaadaptowanych na podstawie doświadczeń partnerów zagranicznych).

Główny zakres czynności w ramach zamówienia:

Wdrożenie zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie obejmować będzie uwzględnienie w polityce zarządzania przedsiębiorstwem potrzeb i możliwości różnych grup wieku, a w szczególności pracowników 50+. W szczególności wdrożenie obejmować może zagadnienia z zakresu motywowania pracowników (praca na zasobach osób 50+ vs. młodszych), utrzymania zdolności do pracy poprzez rozwiązania ergonomiczne, promocję zdrowia i/lub szkolenia, działania z obszaru równowaga praca – życie, transfer wiedzy między starszymi i młodszymi pracownikami (np. działania mentoringowe).

Zakres wdrożenia obejmującego wymienione wcześniej elementy zarządzania wiekiem zostanie ustalony w porozumieniu z osobami zarządzającymi przedsiębiorstwem.

 1. WARUNKI UDZAŁU W POSTEPOWANIU

Do zapytania przystąpić mogą Wykonawcy którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

 1. Posiadają niezbędną wiedzę oraz niezbędne doświadczenie w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia (minimum 2 lata doświadczenia w zakresie rozwoju kompetencji pracowników oraz min. 1 rok doświadczenia w doradztwie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu HR, mile widziane doświadczenie w obszarze zarządzania wiekiem). Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć życiorys/y doradców wraz z certyfikatami/zaświadczeniami bądź innymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje.
 2. Posiadają lub zapewnią kadrę posiadającą wykształcenie wyższe wykształcenie pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym Wykonawca jest zobowiązany załączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie sią powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Dokument potwierdzający: Oświadczenie wg. Załącznika nr 2

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od podpisania umowy do 31 października 2018 roku.

Miejsce realizacji zmówienia: siedziba przedsiębiorcy zakwalifikowanego do wdrożenia modelu STAY

 1. KRYTERIA OCENY OFERTY

Każda oferta Wykonawcy spełniającego wymagane warunki, nie podlegająca odrzuceniu, zostanie oceniona pod względem kryterium tj.:

Cena (całkowita cena brutto) – znaczenie kryterium – 100%

Kryterium „Cena” – waga 100% – liczba punktów, które można uzyskać w przedmiotowym kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:

C = (Cenamin / Cenaoferty) x 100, gdzie

C – oznacza punkty za cenę brutto za realizację zamówienia,

Cenamin – oznacza najniższą cenę spośród złożonych ofert,

Cenaoferty – oznacza cenę badanej oferty

Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zadania przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podana w „Formularzu ofertowym” -Załącznik nr 1

 • OCENA OFERT
 1. Podstawą wyboru oferty będzie ustalona wartość punktowa każdej oferty.
  Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 pkt. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością  do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

W toku postępowania Zamawiający wybierze minimum 2 oferty z największą liczbą punktów.

 1. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty. W takiej sytuacji Oferent zobowiązany jest do złożenia wyjaśnień lub jednokrotnego uzupełnienia oferty w formie przewidzianej jak dla złożenia oferty w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od zgłoszenia wątpliwości przez Zamawiającego.

W sytuacji niezłożenia wyjaśnień lub nieuzupełnienia oferty w wymaganej formie lub terminie lub w sytuacji niewyczerpującego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty Zamawiający ma prawo odrzucić taką ofertę.

 1. Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
 • TERMIN, MIEJSCE ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
 1. Oferty powinny zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres siedziby Biura projektu: Kutno, ul. Wyszyńskiego 11 (z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu nr 1/I/2018)
 2. Oferty należy przesyłać zgodnie z wzorem oferty (załącznik nr 1)
 3. Termin składania ofert upływa w dniu 25 stycznia 2018 r. do godz. 16.00.
 4. Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyn.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 9. Prawidłowo wypełniona oferta składa się z:
  • Wypełnionych załączników nr 1-2,
  • zawierać pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail;
  • posiadać datę wystawienia;
  • zawierać termin realizacji zamówienia – w przypadku podania przedziału czasowego przy ocenie oferty pod uwagę będzie brany maks. czas realizacji;
  • zawierać cenę netto oraz brutto (w PLN);
 10. CV doradcy wraz z dokumentami potwierdzającymi:
  • wymagane wykształcenie (potwierdzona za zgodność kserokopia dyplomu/ów ukończonych studiów, studiów podyplomowych),
  • posiadają odpowiednie kompetencje (kwalifikacje i doświadczenie zawodowe dokumentujące współpracę mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami – potwierdzone za zgodność np. świadectwa pracy, listy referencyjne, odbyte szkolenia, przeprowadzone szkolenia)
 11. Wyciąg z CEIDG-u lub KRS.

 

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 3. Dodatkowych informacji udzielane będą pod adresem : arrk@arrk.pl
 4. WARUNKI ISTOTNYCH ZMIANY UMOWY
  1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania istotnych zmian w umowie zawartej z Wykonawcą (np. ceny i terminu wykonania), który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany postanowień umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
 • wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
 • wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
 • wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
 • zmian powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy;
 • ustawowej zmiany stawki podatku VAT – Strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostanie stalą;
 • zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.
  1. Wykonawca może żądać przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu było wynikiem przyczyn zależnych od Zamawiającego lub okoliczności, których nie można było przewidzieć.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *