Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Usługa marketingowo-promocyjna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Usługa marketingowo-promocyjna

W postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności pod nazwą „Opracowanie i pilotaż nowych usług dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju oraz usługi coworkingu w inkubatorze przedsiębiorczości w Kutnie”, nr postępowania: RPLD.02.01.02-IP.02-10-007/16, polegającego na realizacji usługi:

TYTUŁ PROJEKTU
„Opracowanie i pilotaż nowych usług dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju oraz usługi coworkingu w inkubatorze przedsiębiorczości w Kutnie”.

NAZWA OSI PRIORYTETOWEJ, DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA W RAMACH KTÓREGO REALIZOWANY JEST PROJEKT ORAZ NUMER KONKURSU
Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,
Działanie II.1: Otoczenie biznesu
Poddziałanie II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych,
Numer konkursu: RPLD.02.01.02-IP.02-10-007/16

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV  79340000-9  Usługi reklamowe i marketingowe

Pilotaż pakietu usług preinkubacyjnych – usługa marketingowo – promocyjna     

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pilotaż pakietu usług preinkubacyjnych – usługa marketingowo – promocyjna  – 480 roboczogodzin

Usługa ta zakłada pilotaż nowej usługi preinkubacyjnej świadczonej w siedzibie Zamawiającego, na podstawie opracowanych wcześniej założeń, która będzie oferowana 8 podmiotom we wczesnej fazie rozwoju.

Będzie to usługa zakładająca wsparcie w zakresie Pilotażu pakietu usług preinkubacyjnych – usługa marketingowo – promocyjna, które mogą być nieznane lub niezrozumiałe dla podmiotów preinkubowanych – rozpoczynających swoją działalność.

Główny zakres  czynności w ramach zamówienia obejmuje asystę Pilotaż pakietu usług preinkubacyjnych – usługa marketingowo – promocyjna w prowadzeniu działalności gospodarczej w prowadzeniu działalności gospodarczej 8  podmiotów preinkubowanych w ramach projektu w zakresie ich indywidualnych potrzeb w działalności uruchamianej firmy w tym:

Usługa Pilotażu pakietu usług preinkubacyjnych – usługa marketingowo – promocyjna (indywidualna) dla uczestników projektu w zakresie ich indywidualnych potrzeb w zakresie działalności zakładanej/prowadzonej firmy w tym:

  • określenie misji i wizji firmy,
  • analizy rynku docelowego i konkurencji,
  • strategii promocji i wykorzystywanych środków reklamy (rynek krajowy i rynki zagraniczne),
  • działań i narzędzi e-commerce,
  • wykorzystania portali społecznościowych,
  • przygotowywania ofert dla klientów i utrzymywanie relacji z klientami.

Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zostały złożone oferty  przez:

1.DOMINIKA WÓJCIK – SKOLIMOWSKA OSIEDLE MACIEJA MIELŻYŃSKIEGO, nr 80 F, 62-020 SWARZĘDZ

Data wpływu -22.09.2017r.

Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta złożona przez:

1.DOMINIKA WÓJCIK – SKOLIMOWSKA  OSIEDLE MACIEJA MIELŻYŃSKIEGO, nr 80 F,                    62-020 SWARZĘDZ

Oferowana łączna cena:

100pkt.=(48000/48000)x100

 

Uzasadnienie wyboru:

Punktacja w poszczególnych kryteriach oceny:

Kryterium „Cena” – waga 100% – liczba punktów, które można uzyskać w przedmiotowym kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:
C = (Cenamin / Cenaoferty) x 100, gdzie
C – oznacza punkty za cenę brutto za realizację zamówienia,
Cenamin – oznacza najniższą cenę spośród złożonych ofert,
Cenaoferty – oznacza cenę badanej oferty
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert oraz uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów 100,00 podczas dokonanej oceny. Oferta złożona przez Wykonawcę była również jedyną, która wpłynęła w postępowaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *